48-100, Głubczyce, Rynek 1
+48(77)4850193
sekretariat@muzeum-glubczyce.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://muzeum-glubczyce.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-01.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest ……………………………………, administrator@muzeum-glubczyce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774850193. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-27.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

48-100 Głubczyce, ul. Rynek 1
Tel.: 77 485 01 93
Faks: 77 485 01 93
E-mail: sekretariat@muzeum-glubczyce.pl
Strona internetowa: muzeum-glubczyce.pl

Dostępność architektoniczna

Wejście
 • Muzeum mieści się w budynku ratusza. Sale wystawowe (wystawy stałe) znajdują się na pierwszym piętrze. Wystawy czasowe znajdują się na parterze w zabytkowej sukiennicy.
 • Wejście do budynku ratusza jest bez barier. Szerokość drzwi wejściowych jest min. 90 cm. Najkorzystniejsze wejście do muzeum dla osób poruszających się na wózkach znajduje się od ul. Emilii Plater. Przed wejściem do ratusza znajduje się podjazd, który zapewnia dostęp do windy.
 • Wejście do muzeum na pierwszym piętrze jest również bez barier. Szerokość drzwi wejściowych jest min. 90 cm. Pierwsze piętro jest dostępne schodami (po obu stronach klatki schodowej jest poręcz) lub windą. Powierzchnia przed windą jest równa i duża co najmniej 150×150 cm, wejście do windy jest szerokie – co najmniej 90 cm, wymiar kabiny to co najmniej 110 (sz.) x 140 (gł.) cm.
 • Wejście do sali wystaw czasowych (komory sukiennicze): stopnie.
 • Wieża widokowa: dostęp przez schody kręcone betonowe z poręczą po jednej stronie, wysoki stopień i wąskie drzwi przy wejściu na taras widokowy.
Pomieszczenia wewnętrzne
 • Wszystkie ścieżki komunikacyjne w muzeum (Na terenie wystaw stałych) są szerokie co najmniej 150 cm.
 • Drzwi i przejścia mają co najmniej 80 cm.
 • Nawierzchnia ścieżek komunikacyjnych jest stabilna i antypoślizgowa. Materiał: płytki ceramiczne.
 • Na ścieżkach komunikacyjnych nie występują progi/stopnie.
 • W pomieszczeniach ekspozycyjnych znajdują się miejsca wypoczynkowe do siedzenia.
 • W pomieszczeniach jest wystarczająco dużo przestrzeni manewrowej do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich i wózka dziecięcego.
 • Eksponaty i panele informacyjne są umieszczone tak, że widoczność jest zapewniona zarówno z pozycji osoby siedzącej/ o niskim wzroście jak i pozycji osoby stojącej.
 • Większość eksponatów można oglądać z bliskiej odległości.
 • Na terenie sali wystaw czasowych są stopnie i nierówna kamienna nawierzchnia. Znajdującą się w sukiennicach makietę Głubczyc z XVIII wieku można obejrzeć w wersji elektronicznej na stronie internetowej muzeum.
Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
 • W obiekcie jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się w sekretariacie muzeum na pierwszym piętrze.
 • Drzwi wejściowe do kabiny mają szerokość co najmniej 80 cm., bez progu. Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Kabina ma wymiary co najmniej 160×160 cm.
 • Obok miski WC jest przestrzeń manewrowa dla wózka (o szerokości co najmniej 90 cm), bez przeszkód (takich jak: kosz, umywalka itp.).
 • Po obu stronach WC jest poręcz.
Usługi i wyposażenie
 • Wizyta możliwa bez wcześniejszego uzgodnienia, jednak większe grupy osób poruszających się na wózkach są proszone o wcześniejszą informację dotyczącą zamiaru wizyty, kontaktując się z sekretariatem muzeum pod nr telefonu: +48 77 485 01 93.
 • Możliwość wejścia z psem asystentem do obiektu.
 • Dla osób z dysfunkcjami wzrokowymi i niewidzących muzeum poleca wizytę z przewodnikiem. Muzeum nie ma żadnych modeli dotykowych ani audio przewodnika z opisem przystosowanych do osób z dysfunkcjami wzroku. Opisy eksponatów są duże i czytelną czcionką.
 • Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem.
 • Stanowisko komputerowe z ekranem dotykowym dla turystów – dzieje muzeum i okolicy oraz fotografie.
 • Wirtualny spacer po muzeum – dostępny na stronie internetowej: https://muzeum-glubczyce.pl.
 • Możliwość parkowania obok wejścia, parking ma 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 • Nie ma możliwości wypożyczenia wózka inwalidzkiego lub innych urządzeń.
 • W obiekcie nie są zainstalowane pętle indukcyjne.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Wideo przewodnik z napisami i/albo tłumaczeniem do języka migowego – niedostępny.
 • Audio przewodnik dla cudzoziemców – niedostępny.

Dostępność cyfrowa

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych oraz nawigacji po menu dostępności.
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
 • Mogą występować trudności z dostępem do stron aktualności muzeum, często publikowanych w formie zdjęć lub plakatów. Treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów – nie są wyszczególnione, jako treści którym podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową w art. 8, ust. 2, pkt 2 Ustawy.
Dla poniższych aplikacji PMZG nie posiada deklaracji dostępności:
Na stronie internetowej muzeum: 
 • spacer wirtualny po muzeum i widok z tarasu wieży,
 • kamery online z widokiem na miasto i okolicę,
 • wirtualna makieta miasta w XVII w.
Dostępność informacyjno-komunikacyjna

PMZG zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się:

 • kontakt telefoniczny,
 • kontakt korespondencyjny

Na stronie internetowej https:muzeum-glubczyce.pl PMZG zapewnia informację o zakresie swojej działalności w postaci:

 • tekstu odczytywanego maszynowo,
 • informacji w tekście łatwym do odczytania,
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak tłumacza języka migowego.

Skip to content